KENTSEL TESİS YÖNETİM DERNEĞİ

(TRKTYD)

TÜZÜK

 

MADDE – 1.      DERNEĞİN ADI

 

Derneğin ismi “Kentsel Tesis Yönetim Derneği” ’dir. Uluslararası ismi “Türkiye Urban Facility Management

Association” olarak kullanılacaktır. Derneği kısa adı TRKTYD’ dir.

 

MADDE – 2.      DERNEĞİN MERKEZİ

 

Derneğin merkezi İstanbul ili olup, Genel Kurul Kararıyla yurt içinde ve yurt dışında Birimler, Temsilcilikler, Şubeler, Bölge Başkanlıkları açabilir.

 

MADDE – 3.      DERNEĞİN AMACI

 

3.1.     Derneğimizin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Medeni Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Yapı Denetimi Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu, Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, Çevre Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Dernekler Kanunu ve ilgili kararnameler, yönetmelikler, genelge ve tebliğler doğrultusunda; Tesis Yönetim sektörüne hizmet veren tüm firmaların demokratik düzen içerisinde, tesis yönetim, fiziki güvenlik, elektronik güvenlik, elektrik ve elektronik, havuz, kimyasal ürün üreticileri, iş güvenliği, kalite, eğitim, atık, çevre düzenleme, destek yönetim, mali yönetim, hukuk, gıda, organizasyon, hijyen, ilaçlama, temizlik, temizlik ekipmanları, makine ve makine parçaları, sağlık, spor, ulaştırma, depolama, tekstil, turizm, enerji üretim ve dağıtım, mimarlık, mühendislik, inşaat ve elektrik taahhüt, alçak ve yüksek gerilim, gayrimenkul ve AR-GE alanlarında; hukuk insanları, iş insanları, girişimciler, tesis ve site yönetimleri, akademisyenler ve öğrencilerle, tüm eğitim ve öğretim kurumları, meslek kuruluşları, bilumum sektör ve işletmelerle tesis yönetim firmalarının birlikteliklerini sağlamak; çalıştaylar, sempozyumlar, seminerler ve konferanslar, organizasyonlar,

fuarlar, kısa ve uzun süreli özel ve genel eğitimler, kısa ve uzun süreli özel ve genel sertifika programları vb. etkinlikler düzenleyerek, ticari, fikri ve sınaî haklarla kişisel ve toplumsal düzeyde sosyal ve manevi güç birliği sağlamak, teknoloji, sermaye, iletişim ve fikir alışverişlerini ve koordinasyonunu sağlamak; ulusal ve uluslararası platformlarda hukuki, sosyal, kültürel ve ekonomi alanındaki değişimleri ve yenilikleri yakından takip ederek tüm sektör firmalarını ve toplumu aydınlatmak, geliştirmek; Türk ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak şekilde ülkemizdeki tesis yönetim sektörünü ve sektörel istihdamı güçlendirmek amacıyla, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve meslek örgütleri ile işbirliği içinde olarak sektörel anlamda hızlı kalkınma projeleri oluşturmak suretiyle sektörü, sektörde yer alan firmaları daima üst seviyelere yükseltmek, sektör içerisindeki üyelerinin hayallerini ve hedeflerini gerçeğe taşıyarak, sektörü, sektör firmalarını ve sektör çalışanlarını yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek için ittihatla çalışmalarını

sürdürmektir.

 

3.2.     Derneğimiz, tesis yönetim sektörüne hizmet veren firmalarla geleceğe yürüyen güç olma yolunda, “birlikten güç doğar” anlayışı ile kurucu üyeler başta olmak üzere tüm üyelerin gayretleriyle, sektöründe yer alan firmaları ve sektörel iş gücünü, dünya firmalarıyla yarışacak bilgi ve tecrübeye ulaştırarak, sektörün dinamiklerinin belirlenmesine, standartlarının oluşmasına ve denetim mekanizmasının kurulmasına öncülük eden bir sivil toplum kuruluşu olarak tesis yönetim sektörünü tüm ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmeyi vizyon edinmiştir.

 

 

3.3.     Bu bağlamda Derneğimiz; Ülkemizdeki tesis yönetim sektörüne hizmet veren firmaların hak ve adalet ölçülerine dayalı serbest ticaret kurallarının yerleşmesi ve sektörümüzün kanun, istihdam, sertifikasyon, insan, çevre ve sektör kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek, hem ülkemiz hem de dünya insanlarının faydalanması adına, tüm ekonomik varlıkların en etkin biçimde kullanımı için sürekli olarak verimli ve kaliteli hizmet

üretimini, dağıtımını sağlayacak çevreye uyumlu ortamların teşkil edilebilmesini ve rekabet edilebilir halde bulunmasını hedef alan politikaları destekler.

 

3.4.     Proje, görüş ve önerilerini doğrudan T.C. parlamentosuna, hükümetine ve yabancı devlet yetkililerine ve Türkiye’deki temsilciliklerine, uluslararası kuruluşlara ve basın yayın aracılığı ile kamuoyuna ileterek, sermaye, düşünce, hareket ve faaliyet birliği oluşturur.

 

3.5.     Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, destek ve birliktelik sağlayarak, tesis yönetim sektörüne ve hizmet firmalarına yeni ve etkin projeler üretip, Türk halkına ve ekonomisine yansıtarak, neticede ortaya çıkacak olan sektörel toplumsal bilinç ve becerileri ekonomik faydaya dönüştürecek yapıları oluşturur.

 

3.6.     Derneğimiz, tesis yönetim sektörü ve tüm paydaş sektörlerdeki firmaları kapsayacak şekilde; uluslararası düzeyde iş birlikleri oluşturarak, ülkemiz tesis yönetim ve hizmet sektörünün bilgi birikimini arttırıp kalite standartlarını yükselterek, iş gücü ve ekonomik açıdan uluslararası pazarlarda rekabet gücüne sahip, global projelerde kabul gören ve tercih edilen konuma gelmek için çalışmalar yaparak ülke ekonomisine de destek sağlar.

 

3.7.     Derneğimiz, kuruluş amacı doğrultusunda tesis yönetim sektörüne hizmet veren tüm firmaları tek çatı altında birleştirip, bilgi birikimi, tecrübe, iş gücü ve ekonomik güç ile Türkiye genelinde, Türki Cumhuriyetlerde ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm komşu ülkelerde ve uluslararası pazarlarda başarılı olmayı hedefler.

 

3.8.     Derneğimizin 5 yıllık hedefleri arasında kuruluş amaçlarına uygun yapacağı faaliyetler neticesinde ismini “Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği” (Turkey Urban Facility Management Association) olarak değiştirebilmek de yer almaktadır.

 

3.9.     Toplumumuzun temel kültürel ve manevi değerleri ile beslenmiş, medeni insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, evrensel iş ahlakını özümsemiş, demokratik, çoğulcu ve farklılıklara saygılı bir sivil toplum kuruluşu olarak örnek iş insanı ve verimli işletme modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına destek vermek.

 

3.10.     Küçük ve orta ölçekli Tesis yönetim ve hizmet firmalarımızın iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesini, toplam kalite yönetimi standartlarına uygun çalışmalarını ve bunun neticesinde büyük işletme yapısını kazanmalarını destekleyecek çalışmalar yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamak.

 

3.11.     Derneğimiz mevcut ve kurulacak olan tüm teşkilatlarıyla, yaptığı ve yapacağı tüm çalışmalarda TC. Anayasasına ve Kanunlarına uygun faaliyet gösterecek, çalışmalarında Kamu Yararını gözetecek, toplumun her kesimine eşit mesafede duracak, her kesimine hizmet götürecek, Türkiye’de tüm bölge ve illerde teşkilatlanarak “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünde olmaya çalışacaktır.

 

 

3.12.     Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD), Tesis Yönetim ve diğer hizmet firmalarının güç birliği ile sektörümüzün kalkınmasına rol oynayacak en büyük aktör olmak, girişimci güç ve gönül birliğinden doğan bilinçle üyeleri için yeni zeminler inşa etmek, çözüm ortaklığı ile yürüyen sektör işlerinin düzenli bir çatı altında ekonomide saygınlık oluşturacak şekilde gelişmesini sağlamak, sektörünün daha tam oluşmamış veya olgunlaşmamış kollarında öncü faaliyetlerle çözüm odaklı çalışmalar yaparak üyelerimize ve ülkemize faydalı olmak, güçlü adımlarla evrensel işlere imza atmak, temsil ettiğimiz Tesis Yönetim sektörünün ve hizmet firmalarının haklarını savunmak, fayda sağlayacak projeler oluşturmak, faydalı

işlere imza atmak, istihdam merkezi görevi görmek, sektör problemlerine çözüm bulmak ve tüm sektör firmalarının ve paydaşlarının Hukuki ve mali güveni yüksek oluşumlar içerisinde üyelerinin ticaret yapmalarını sağlamak amacıyla çalışacaktır.

 

3.13.     Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tüm sektör firmalarının belli bir nace kodu altında toplanması, sektörel standartların belirlenmesi, kurulmuş ve kurulacak sektör firmalarının belirlenen standartlar çerçevesinde kurulması ve çalışmasının sağlanması, sektör firmalarının ve çalışanlarının belirli eğitimlerde geçerek sınavlarla başarı belgesi alarak faaliyet göstermesi, sektörde mesleki yeterlilik belgesine sahip istihdamın sağlanması, sektörel bir istihdam merkezi oluşması, sektörü ilgilendiren tüm kanunlarda güncel gereksinimlere cevap verebilecek değişikliklerin yapılmasının sağlanması, tüm sektöre firmalarının ve paydaş firmaların standartlar, kanunlar ve kurallar çerçevesinde gerçekleşmesi için gerekli denetim mekanizmasının ve cezai müeyyidelerin belirlenmesi için çalışacak ve Türkiye’de tesis yönetim sektörüne uluslararası düzeyde saygınlık kazandıracak atılımların yapılmasına öncülük edecektir.

 

MADDE – 4.      DERNEĞİN ÇALIŞMA ŞEKLİ

 

Madde 3’de belirtilmiş olan amaçlara yönelik olarak Dernek;

 

4.1.     Sektörel raporlar, araştırmalar ve analizler hazırlayabilir ve yayınlayabilir.

 

4.2.     Yurt içi ve yurt dışı geziler düzenleyebilir.

 

4.3.     Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar, seminerler, paneller, açıkoturumlar, konferanslar, kongreler, zirveler, şuralar, fuarlar, eğitimler, B2B ve B2C organizasyonları vb. etkinlikler düzenleyebilir. Yurt içinde ve Yurt dışında düzenlenen bu tür etkinliklere katılabilir.

 

4.4.     Basılı ve/veya görsel yayınlar çıkarabilir.

 

 

4.5.     Web sitesi kurabilir, Sosyal mecralarda dernek adına hesap açabilir, web sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden elektronik yayınlar yapabilir, tanıtıcı ve eğitici faaliyetlerde bulunabilir, reklam alabilir ve reklam verebilir, İktisadi Teşekkül kurmak suretiyle ürün ve hizmet satarak ticaret yapabilir.

 

4.6.     Sosyal lokal ve tesisler açabilir. Amaç ve hizmet konuları için taşınmaz edinebilir, satabilir, kiralayabilir, intifa hakkına sahip olabilir ya da gayrimenkullere ilişkin sair haklar edinebilir veya mükellefiyetler gerçekleştirebilir.

 

4.7.     Amaç ve hizmete yönelik projeler için iktisadi işletmeler, vakıflar kurabilir. Amacı kapsamında şube açabilir. Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, bu şirketlerin hisselerini mevzuat hükümleri kapsamında

 

 

değerlendirebilir. Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla başka derneklere, federasyonlara ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere üye olabilir. Amacını gerçekleştirmeye yönelik uluslararası faaliyetlerde veya iş birliğinde bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir. Komisyon başkanlıkları ve şube kurabilir.

 

4.8.     Kendisi iktisadi işletme kurabilir, kurulmuş olan başka işletmelere katılabilir, gelir getirici her tür faaliyette bulunabilir, hizmet ve ticari mal alım satımı yapabilir, iktisadi işletmesinde ve dahil olduğu ticari faaliyetlerde ve şirketlerde Derneğin amblem ve logosunu taşıyan

her türlü ticari emtiayı imal edebilir, ettirebilir, ithal edebilir ve yurt içi ve yurt dışı pazarlara satabilir, her mecrada ve platformda her tür reklam ve tanıtım çalışmasını gerçekleştirebilir.

 

4.9.     Kanun ve mevzuatın derneklere izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir.

 

4.10.     Yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, dernek, vakıf, eğitim kurumları, üniversiteler vb. birlik ve kuruluşlar ile ilişkiler kurabilir ve ortak çalışmalar yapabilir.

 

4.11.     Üyelerinin destek, hibe ve her türlü devlet katkısından yararlanmaları için gerekli çalışmaları yapabilir.

 

4.12.     Sektörünün teknik ve vasıflı insan ihtiyacını karşılamak adına yurt içinde ve yurt dışında, mevcut eğitim kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir, kendisi de gerekli alanlarda okullar, dershaneler, mesleki kurslar açabilir, işletebilir veya bahsi geçen kuruluşlara ortak olabilir. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulduğu kadar eğitimci, uzman ve sanatkâr çalıştırabilir veya diğer kuruluşlara eğitim için yeteri kadar insan gönderebilir.

 

4.13.     Yardım amacıyla piyango, balo vs. sosyal faaliyetlerde bulunabilir. Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alabilir ve bağış verebilir. Amaçlarına uygun gördüğü kişilere burslar verebilir.

 

4.14.     Basın, yayın, kamu kurum ve kuruluşları ve hükümet yetkilileriyle doğrudan iletişim

kurabilir.

 

4.15.     İş dünyasının ve Türk milletinin tarihsel gelişim bilgilerini, kültürel ve manevi değerlerini, milli ve manevi şahsiyetlerini korumak, tanıtımını yapmak, gelecek kuşaklara gerçek bilgiler bırakmak için, gerçek ve bilimsel tarafsızlığa sahip bilgi birikimleri oluşturmak, bu hizmetlerin yapıldığı, müze, arşiv, kütüphane, okuma salonları, etüt merkezleri gibi yerlere yardımda bulunabilir, ilim araştırma ve arşiv hizmetleri yapabilir.

 

MADDE – 5.      DERNEĞİN KURUCULARI

 

Dernek kurucularının ad, soyad ve meslek bilgileri aşağıda listelenmiştir.

 

ADI VE SOYADI MESLEK T.C. KİMLİK NO
Suat Sandalcı İş İnsanı **********
Berkay Sarıgan Avukat **********
Didem Aksu İş İnsanı **********
Özcan Aksu İş İnsanı **********
Ali Hakan Dicle İş İnsanı **********
Ali Kethüdaoğlu İş İnsanı **********
Engin Gül İş İnsanı **********

 

 

MADDE – 6.      ÜYELİK ŞARTLARI

 

6.1.     Derneğin amaçlarını kabul eden 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş fiil ehliyetine sahip T.C. vatandaşları, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı ülke vatandaşları ve başka bir ülkeden de vatandaşlık almış ve yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşları olmak üzere her gerçek kişi yada tüzel kişi, tesis yönetim, fiziki güvenlik, elektronik güvenlik, temizlik, hijyen, ilaçlama, kimya, havuz kimyasalı, yüzme havuzu, süs havuzu, peyzaj, iş güvenliği, kalite, eğitim, geri dönüşüm ve atık, çevre düzenleme, enerji üretim ve dağıtım, telekomünikasyon ve haberleşme, hukuk, finans ve mali yönetim, gıda üretim ve dağıtım, eğlence ve organizasyon, spor, sağlık, ulaştırma, tekstil, turizm, mimarlık, mühendislik, inşaat, gayrimenkul, tesis ve site yönetimleri, AR-GE, destek hizmetler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm faaliyet alanlarında yer alan tüzel kişiler, ticari, zirai, iktisadi işletme sahipleri, gayrimenkul sermaye iradı sahipleriyle iş insanları, akademisyenler, eğitim ve öğretim görevlileri, öğrenciler, kamu ve özel sektör çalışanları, sektörel ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her bir gerçek kişi derneğe üye olmak için yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Ancak;

 

6.1.1.     Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olanlar,

 

6.1.2.     Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar,

 

6.1.3.     Kötü şöhret sahibi olanlar,

 

 

6.1.4.     Derneklere üye olmaları yasalarla yasaklanmış olanlar derneğe üye olamazlar.

 

6.2.     Üye olabilme koşullarını taşıyan ve Derneğe üye olmak isteyenler dernekçe hazırlanmış başvuru formunu doldurup, sabıka kaydını, nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisini, oturduğu yer belgesini, tüzel kişilik ise tüzel kişiliğin sahibinin ve temsil yetkilisinin nüfus cüzdanı örnekleri, sabıka kayıtları, imza sirküleri ve şirket faaliyet belgesini de ekleyerek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na veya Dernek Merkezi’ne verir. Tesis ve site yönetimleri ise bu konuda alınmış yönetim kurulu kararını da ibraz etmelidir. Yönetim Kurulu Başvurular

için burada yazılı olanlar haricinde ilave evrak isteme hakkına da sahiptir. Eksik belgelerle

yapılan başvuru geçersiz sayılır.

 

6.3.     Üyelik isteminin işleme konulabilmesi için, başvuru formunun en az iki asil üye tarafından imzalanması gerekir.

 

6.4.     Başvuru, Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde karara bağlanır, kabul veya ret kararı ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 

6.5.     Üyeliğe kabul edilen kişi, kabul kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde o yıl için belirlenen yıllık aidat bedelinin tamamını üyeliğe kabul bedeli olarak öder. Yıl içerisinde yapılan üyeliklerde, üye kabul tarihi dikkate alınarak yıl sonuna kadar olan yıllık aidat bedelinin tamamı yıllık aidat bedeli olarak ödenir. Ödeme yapılmaması halinde üyeliğe kabul kararı kendiliğinden kalkar ve üyelik gerçekleşmez.

 

6.6.     Reddedilen bir başvuru için ancak üzerinden bir yıl geçtikten sonra yukarıda belirtilen koşullarla yeniden üyelik işlem talebinde bulunulabilir.

 

 

 

6.7.     Yönetim Kurulu her başvuru sahibini tüm şartları taşısa dahi üyeliğe kabul etmek mecburiyetinde değildir. Üyeliğe kabul de Yönetim Kurulu, tam yetkilidir. Bu konuda Yönetim Kurulu, tüzük ve mevzuata uygun olmak kaydıyla yönetmelikler ve/veya ilave yönergeler hazırlayamaya yetkilidir.

 

MADDE – 7.      ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

7.1.     Derneğe üye olanlar derneğin tüzüğüne uymayı peşinen ve gayri kabili rücu şekilde kabul etmiş sayılır.

 

7.2.     Derneğin gaye ve hizmet konularında amaçlarına ulaşabilmesi için maddi, manevi, fikri ve bedeni hizmet ve yardımlarda bulunur. Tüm üyeler dernek ilke ve amaçlarına uygun hareket etmekle yükümlüdür.

 

7.3.     Dernek üyelerine, organlarına, komisyonlarına, yönetim kadrolarına ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm tüzel kuruluşlara ve gerçek bireylere karşı saygılı davranmakla, derneğin tüzel kişiliğinin yanı sıra tüm dernek üyelerinin bireysel saygınlıklarını gözetecek şekilde davranmakla yükümlüdür.

 

7.4.     Derneğin Tüzel üyeleri tüm ticari faaliyetlerini kanunların öngördüğü şekilde yerine getirmek, TC. Anayasası başta olmak üzere tüm kanunlara uygun hareket etmek, yükümlülüklerini yerine getirirken kendi isim ve markalarının itibarına olduğu kadar derneğin ve derneğin dahil olduğu tüm sivil toplum örgütlerinin marka itibarını gözeterek çalışmakla yükümlüdür. Derneğe üye olan gerçek kişilerde bireysel saygınlıklarının yanı sıra derneğin tüzel saygınlığına uygun davranmakla yükümlüdür.

 

7.5.     Derneği tüzel ve gerçek üyeleri dernek ile ilgili üyelik aidatlarını zamanında ödemekle mükellef olup, yıllık üyelik aidatı dışında Olağan yada Olağanüstü Genel Kurul ve/veya Yönetim Kurulu tarafından üyelere yansıtılmasına karar verilmiş olan ek bütçe ödemeleri, sponsorluk ödemeleri, bağışlar vb. her tür bedeli zamanında ve tamam olarak ödemekle yükümlüdür.

 

7.6.     Tüm üyeler dernek tarafından gerçekleştirilen lokal ve genel aktivitelerde yer almak, aktivitelere destek vermek, dernek komisyonlarının çalışmalarına katılmak, derneğin toplumsal itibarını geliştirmek adına çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası platformlarda derneğin adını duyurmak adına yapılan çalışmalara katılmak, derneği temsil etmekle yükümlüdür.

 

7.7.     Uygun görülmesi halinde Yönetim Kurulunca yapılan görevlendirmelerde, görevi kabul eden kişiler görevlerinin gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirmekle mükelleftir.

 

MADDE – 8.      ÜYELİK TÜRLERİ

 

Derneğin Asil Üye, Fahri Üye ve Onursal Üye olmak üzere 3 çeşit üyesi vardır:

 

8.1.     ASİL ÜYE: Üyeliğin getirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanabilecek özel veya tüzel kişiler, gereken şartları yerine getirmek kaydıyla derneğe asil üye olabilir ve dernek organlarına seçilme ve seçme hakkına sahip olurlar. Yükümlülükleri ise, oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, dernek gaye ve faaliyetlerine

 

 

uygun olarak gereken gayreti göstermek ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmeye çalışmak, ilkelerini içerir. Asil üyeler yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir. Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Asil üye oyunu bizzat kullanır, vekalet veremez.

 

8.2.     FAHRİ ÜYE: Derneğin gaye ve hizmet konularında amacına ulaşabilmesi için, uzaktan ve yakından, maddi manevi, fikri ve bedeni hizmet ve yardımda bulunan, insanlığa, bilime, topluma hizmet etmiş tüzel ve özel kişilere, Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunduğunda, Fahri Üyelik unvanı verilir. Fahri Üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Sadece dinleyici olarak müzakereleri takip için Genel Kurul toplantılarına katılabilirler ve öneride bulunabilirler. Fahri Üyeler aidat vermekle yükümlü değildirler. İstedikleri zaman istedikleri kadar aidat verebilirler. Fahri üyelik için ikametgâh şartı, il içi ve il dışı şartı aranmaz. Derneğin hizmetleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda ve halkla ilişkilerde, sosyal hizmetlerde görev alabilirler. Tesis ve site yönetimleri de bu statüde değerlendirilmekle beraber yıllık üye aidatının 1/12’si oranındaki tutarı üyelik aidatı olarak ödemekle yükümlüdür.

 

8.3.     ONURSAL ÜYE: Derneğimize faydalı hizmetlerde bulunan ve/veya uluslararası ödül alan gerçek ve/veya tüzel kişiler, kendi işi veya mesleğinde başarı elde ederek yurt içinde ve yurt dışında ödüllendirilen ve takdir edilen şirketler veya temsilcileri Yönetim Kurulu tarafından derneğimize onursal üye kabul edilebilirler. Dernek dışından Onursal Üye olarak kabul edilen kişiler, Üyelik aidatı vermekle yükümlü değildirler ve sadece dinleyici olarak müzakereleri takip için Genel Kurul toplantılarına katılabilirler ve öneride bulunabilirler.

 

MADDE – 9.      ÜYELİK AİDATI

 

Dernek üyeliğine başvuru için ilk müracaat evraklarıyla birlikte Cari Brüt asgari ücretin %5’i (yüzdebeş) oranında başvuru bedeli yatırılır ve üyelik reddi durumunda dahi başvuran üye tarafından iadesi talep edilemez.

 

Üyelik aidatları ve derneğe katkı sağlanması amacıyla belirlenmiş olan diğer ek aidatlar aşağıdaki şekildedir.

 

9.1.     Yıllık üye aidatı ilgili takvim yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ilan edilen

CARİ BRÜT Asgari Ücretin %40’ı oranındadır.

 

9.2.     Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Asgari Ücret’in belirlenmesi ve Resmi Gazete’de ilanını takiben Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda Madde 9.1’e göre belirlenen aidat rakamını +/- %10 (artı/eksiyüzdeon) oranında değiştirerek kesinleştirir. Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşmiş olan yıllık üyelik aidatı derneğin resmi web sitesinde ve üyelere özel iletişim platformlarında duyurulur. Günün şartlarına göre daha yüksek oranda bir artış yada azaltma yapılması ancak Genel Kurul kararına bağlıdır.

 

9.3.     Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından bir dönem (üç yıl) için seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri seçildikleri an itibariyle bir dönem (üç yıl) için bir defaya mahsus olmak üzere üye aidatlarına ilave olarak Yıllık Cari Brüt Asgari Ücret kadar ek aidat öder.

 

9.4.     Bölge Başkanları Yönetim Kurulu tarafından atandıkları an itibariyle, atandıkları dönem için bir defaya mahsus olmak üzere üye aidatlarına ilave olarak Yıllık Cari Brüt Asgari Ücret kadar ek aidat öder.

 

 

 

9.5.     İl Başkanları Yönetim Kurulu tarafından atandıkları an itibariyle atandıkları dönem için bir defaya mahsus olmak üzere üye aidatlarına ilave olarak Yıllık Cari Brüt Asgari Ücretin

%50’si oranında ek aidat öder.

 

 

9.6.     Yönetim Kurulu üyeleri bir dönem bitmeden Olağanüstü Genel Kurul yapılması ve Olağanüstü Kurulda tekrar Yönetim Kurulu’na seçilmeleri durumunda tekrar ek aidat ödemeleri yapmaz, sadece yıllık aidat rakamını öderler.

 

9.7.     Tüm üyeler belirlenmiş aidat rakamları haricinde istedikleri oranda derneğe bağış yapabilir, ödeme taahhüt edebilir.

 

9.8.     Üye aidat bedelleri her sene Ocak ayı içinde, Ek olarak belirlenen diğer aidatlar ise

Yönetim Kurulu seçim tarihini takiben 30 (otuz) gün içinde ödenir.

 

 

9.9.     Yönetim Kurulu yada diğer görevlerden veya üyelikten istifa eden, uzaklaştırılan, azledilenlerin aidatlarının ve yaptıkları diğer ödemelerin iadesi yapılmaz, üye bu yönde bir talepte bulunamaz.

 

9.10.     Üye aidatları ve diğer ödentiler Genel Kurul kararı ile arttırılabilir yada azaltılabilir.

 

 

9.11.     Aidat ve ödenti tutarları ile ilgili özet tablo şu şekildedir.

 

ÖDENTİ TÜRÜ TUTAR
Yıllık üyelik aidatı CARİ BRÜT Asgari Ücretin %40’ı oranında.
 

Yönetim Kurulu Üyeleri Katkı Payı

Bir dönem için bir defaya mahsus olmak üzere seçildikleri takvim yılındaki CARİ BRÜT Asgari Ücret kadar.
 

Bölge Başkanları Katkı Payı

Bir dönem için bir defaya mahsus olmak üzere seçildikleri takvim yılındaki CARİ BRÜT Asgari Ücret kadar
 

İl Başkanları Katkı Payı

Bir dönem için bir defaya mahsus olmak üzere seçildikleri takvim yılındaki CARİ BRÜT Asgari Ücretin %50’si oranında
Bağış Üyeler istedikleri zaman istedikleri miktarda bağış yapabilir.

 

MADDE – 10.      ÜYELİKTEN ÇIKMA

 

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyeler kendi hür iradeleri ile üyelikten ayrılma kararını verebilirler. Üyelikten ve/veya dernekteki görevinden ayrılma kararı alan üye bu kararını Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

 

10.1.     Üyenin ayrılma kararını Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmesinin ardından en geç 15 (on beş) gün içerisinde birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek malvarlığına bir zarar söz konusu ise tazmin etmesi zorunludur.

 

10.2.     Kendi isteği ile üyelikten ayrılan kişi, derneğe yapmış olduğu ayni ve nakdi, maddi ve manevi her türlü haklarından feragat etmiş sayılır, dernek üzerinde herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

 

MADDE – 11.      ÜYELİK SONLANMASI, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ÜYENİN İTİRAZ HAKLARI

 

11.1.     Üyenin fiil ehliyetini kaybetmesi, gerçek kişiler için ölüm hali, gaiplik kararı, tüzel kişiler için infisah, belirli süre için kurulan tüzel kişiliklerde sürenin dolması yahut bir amaç için

 

 

kurulan tüzel kişiliklerde amacın gerçekleşmesi ya da mahkeme kararıyla tüzel kişiliğin

sona ermesi hallerinde de tüzel kişiliğin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

11.2.     Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici harekette bulunanların,

 

11.3.     Dernek üyeleri, Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş İl ve Bölge Başkanları, Kadın Kolları, Komisyon Üyeleri, Kurullarda, Komitelerde, Şube ve Temsilciliklerde görev yapan kişiler hakkında birlik ve bütünlüğü bozucu, makamı, görevi ve görevi yapan kişiyi küçük düşürücü harekette bulunan, bulunulmasına neden olan, kötü zan altında bırakacak şekilde konuşan, konuşulmasına neden olan, mesnetsiz söz ve davranışlarda bulunanların kişilerin,

 

11.4.     Tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananların,

 

11.5.     Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını

sonradan kaybedenlerin,

 

11.6.     Üyelik formunda gerçekliğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunanların,

 

11.7.     Yönetim Kurulu’nun verdiği görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin,

 

11.8.     Dernekteki görevini ve/veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin eden, kendisine verilmiş olan görevleri kasten yapmayan veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymayanların,

 

11.9.     Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkanların,

 

11.10.     Görevine devam ederken aynı amaca yönelik başka bir derneğin kuruluşuna öncülük eden, kuruluşunda yer alan, destekleyen ve aynı amaçla çalışan diğer derneklere üye olan, görev alan, dernek bünyesinde elde ettiği bilgileri diğer dernek ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşan, paylaştığı tespit edilen kişilerin,

 

11.11.     Dernek tüzüğüne yönetmeliklere ve kurullarca alınmış kararlara uymayanların,

 

11.12.     Yazılı ihtara rağmen 30 (otuz) gün içinde en az bir yıllık aidat borcunu ödemeyenlerin, üyelik kaydı Yönetim Kurulunca derhal silinir. Üyenin sadece üyeliği sona erdiren sebeplerin gerçekleşmemiş bulunduğu sebebine dayanarak 30 gün içerisinde itiraz etme hakkı mevcuttur. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın reddi halinde Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler. Haklarında çıkarılma kararı verilmiş olan üyeler derneğe Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üye olabilir. Hangi nedenle olursa olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.

 

MADDE – 12.      DERNEĞİN ORGANLARI

 

 

12.1.     Genel Kurul

 

12.2.     Yönetim Kurulu

 

 

12.3.     Kadın Kolları

 

12.4.     Denetim Kurulu

 

12.5.     Disiplin Kurulu

 

 

 

MADDE – 13.      GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI, ŞEKLİ ve USULÜ

 

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

 

 

13.1.     OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

Olağan Genel Kurul Derneğin kuruluş yılından itibaren her üç yılda bir Haziran ayında Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte Genel Kurula katılma hakkı bulunan kişilerin iştiraki ile toplanır. Kuruluş tarihi itibariyle üç yıl dolmadan herhangi bir gerekçe ile olağanüstü kurul toplantısı yapılması durumunda ise olağanüstü kurul toplantı tarihini takiben her üç yılda bir Olağan Genel Kurul toplanır.

 

13.1.1.   ÇAĞRI USULÜ

 

 

13.1.1.1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az 15 (onbeş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemiyle ilgili bilgilerle en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

 

13.1.1.2. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında (toplantının yapılmasına engel teşkil edebilecek kavga, kargaşa, doğal afet vb.) başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

13.1.2.   TOPLANTI USULÜ

 

13.1.2.1.   Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri ile eğer tüzel kişi temsilcisi ise bunu kanıtlar belge, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul’a katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

 

13.1.2.2.   Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

 

13.1.2.3.   Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

 

13.1.2.4.   Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir.

Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

13.1.2.5.   Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

13.1.2.6.   Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanun’un 75inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

13.1.3.   TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

 

13.1.3.1.   Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya

derneğin yerleşik şekilde temsilcilerinin, şubelerinin bulunduğu illerde yapılır.

 

 

13.1.3.2.   Olağan ve Olağanüstü Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının ertelenir. Bu halde ise çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

13.1.3.3.   Gündeminde tüzük değişikliği yada derneğin feshi maddeleri olan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır, katılan üyelerin üçte ikisinin oyu karar alabilir.

 

13.1.4.   TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

 

13.1.4.1.   Olağan Genel Kurul toplantılarında önceden belirlenen ve toplantı davetiyle birlikte haziruna iletilen konular görüşülür.

 

13.1.4.2.   Toplantı esnasında önceden duyurulan gündem maddelerinin yeniden oylanmasına gerek yoktur. Ancak Olağan Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

13.1.4.3.   Olağanüstü Genel Kurul toplantısındaysa, sadece toplantıya neden olan ve gündem olarak ilan edilmiş olan konu yada konular hakkında görüşme yapılır ve karar alınır; toplantı sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

 

13.2.     OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

 

13.2.1.   Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu ve/veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördükleri hallerde veya Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan asil üyelerin 1/5

 

 

(beştebiri)’inin yazılı istekleri üzerine yapılır.

 

13.2.2.   Olağanüstü toplantıda gündeme eklenmedikçe organ seçimine gerek olmayıp, tüzük değişikliği, gelir gider durumları, dernek menfaatleri veya faaliyetler gibi konular ancak gündem olarak belirlenip duyurulursa görüşülerek karara bağlanır.

 

13.2.3.   Olağanüstü Genel Kurul toplantısındaysa, sadece toplantıya neden olan ve gündem olarak ilan edilmiş olan konu yada konular hakkında görüşme yapılır ve karar

alınır; toplantı sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

 

 

13.3.     GENEL KURUL’UN GÖREVİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ

 

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’da görüşülür, Genel Kurul üyelerince karara bağlanır.

 

 

13.3.1.   Dernek organlarını seçer.

 

13.3.2.   Dernek tüzüğünün değiştirilme teklifini inceler ve karara bağlar.

 

13.3.3.   Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşür ve karar

verir.

 

13.3.4.   Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek, aynen veya değiştirilerek kabul eder.

 

13.3.5.   Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar verir.

 

13.3.6.   Derneğin feshine ve isim değişikliğine karar verir.

 

 

13.3.7.   Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen görevlerini ve yurt içi ve yurt dışındaki yetkilerini, mevzuatta aksi belirtilen haller saklı kalmak kaydıyla, Genel Merkez Yönetim Kurulu’na geçici veya sürekli olarak devredebilir.

 

13.3.8.   Üye aidatlarının artırılması veya azaltılmasına karar verir ve/veya bu konuda Genel

Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verir.

 

13.3.9.   Dernekçe yapılması gereken maddi ve manevi yardımların, ekonomi ve iş dünyası ile ilgili faaliyetlerin yapılması konularını görüşüp karara bağlanması ile Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verir.

 

13.3.10. Dernekler kanununda yazılı yetkileri kullanır.

 

13.3.11. Genel Sekreter ataması ve ücretli çalışanların istihdamı ile ilgili teklifleri değerlendirir veya Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verir.

 

13.3.12. Genel Kurul kararları çoğunluk sistemi ile alır, her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır. Kararlar tüzükte aksi belirtilmedikçe ya da genel kurulca aksi yönde karar alınmadıkça açık oy ile verilir.

 

 

13.3.13. Gündem maddeleri ve öneriler açık oyla yapılır ve oy çokluğu karar almaya

yeterlidir.

 

13.3.14. Ancak yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelik seçimleri açık oylamayla

yapılır.

 

 

13.3.15. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları için toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin onayı şarttır.

 

13.3.16. Genel Kurulda sadece Dernekler Bilgi Sistemi (Derbis)’ne kayıtlı üyeler oy

kullanabilir.

 

MADDE – 14.      GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

 

14.1.     Yönetim Kurulu, 25 asil ve 17 yedek üye olarak, Genel Kurul tarafından üç yıllık görev süresi için faal üyeler arasından açık oylamayla seçilir. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde vefat, istifa ve her türlü üyeliği sona erdiren başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

14.2.     Yönetim Kurulu Üyeleri yapacakları ilk toplantıda, kendi arasında açık oyla bir Başkan, 7 (yedi) Başkan Yardımcısı, en az bir Muhasip Üye seçer. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve sayıda, “As Başkanlık ve/veya Başkan Vekili” ihdas edebilir ve bu sıfatı Yönetim Kurulu Üyelerinden birine veya birkaçına kullandırabilir. Yönetim Kurulu, yukarıda sayılanlar dışında da ayrıca bir görev ayrımına gidebilir.

 

14.3.     Yönetim Kurulu’na; Başkan, bulunmadığı takdirde Başkan’ın görevlendireceği bir başkan yardımcısı başkanlık eder. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde 30 gün içerisinde sırası ile yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkan’ın oyu iki oy sayılır.

 

14.4.     Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır ve yerine ilk sıradaki yedek üye atanır.

 

14.5.     Yönetim Kurulu yılda en az 5 kez toplanır. Yönetim Kurulu, Başkan’ın öngöreceği yer ve saatte toplanır. Görüşülecek gündem başkan tarafından belirlenir. Gündem ile toplantının yer ve saati Yönetim Kurulu üyelerine en az 5 gün önceden iletişim araçlarıyla veya Başkan’ın uygun göreceği bir başka yolla bildirilir.

 

14.6.     Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE – 15.      GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

 

15.1.     Dernekler Müdürlüğü ve Mülkiye Amirliği’nden gelen emir ve mevzuatları yerine getirmek,

 

15.2.     Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

 

 

15.3.     Dernek faaliyetleri için kurulan komisyonların çalışmalarını planlamak ve çalışmalara

yardımcı olmak,

 

15.4.     Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve genel kurula bilgi vermek,

 

 

15.5.     Dernek tüzüğü, yasa ve mevzuat ve yasalar doğrultusunda faaliyetler yapmak,

 

15.6.     Genel Kurul’un kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmak,

 

15.7.     Faaliyetlerin gerçekleşmesinde yeteri kadar üye veya eleman görevlendirmek,

 

 

15.8.     Derneğe yer temin etmek, gerekli konularda Genel Merkez kuruluna önerilerde bulunarak

yetki almak,

 

15.9.     Üye artışları için gayret etmek veya üyelikten çıkartmak, aidat tahsil etmek, gelirlerin artırılması için derneğin yetkili olduğu faaliyetleri yapmak, yaptırmak,

 

15.10.     Yönetim Kurulu Asil Üyeleri’nden herhangi bir sebeple boşalma olduğunda, yedek üyelerden sırasıyla yazılı olarak asil üyeliğe çağırmak. Verilen sürede gelmeyen yedek üyenin yerine sırasıyla diğer üyeler çağırmak,

 

15.11.     Merkez Üyelerini Bölge Başkanlığı, Şube üyelerini kayıtlarını tutarak bilgi oluşturmak ve

Genel Kurul’a sağlıklı üye listesi hazırlamak,

 

15.12.     Dernek adına yurt içinde ve yurt dışında Bölge Başkanlığı, Şube, Temsilcilik ve birimlerin açılması için gerekli araştırmaları ve araştırmalar doğrultusunda açılışları sağlamak, bu hususlarla ilgili kararları vermek, Bölge Başkanlığı, Şube, Temsilcilik ve Birimlerin çalışmaları ve buralarda görev yapacak personellerin çalışma kuralları ile ilgili yönetmelikler hazırlamak ve bunlara uygun personel tedariğini sağlamak, tüm özlük haklarının kanunlara uygun olarak ödenerek çalışmalarını sağlamak, denetlemek,

 

15.13.     Yönetim Kurulu ve Komisyon çalışmalarının ve toplantılarının planlı ve düzenli olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, komisyonlarda bu doğrultuda görevlendirmeler yapmak,

 

MADDE – 16.      TEMSİL VE İLZAM

 

 

16.1.     Tüzükteki yetkilere dayanarak derneği temsil yetkilisi Genel Merkez Yönetim Kurulundadır,

 

16.2.     Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetkilerinden bir bölümünü kullanma

yetkisi verebilir. Bu durum Yönetim Kurulu’nun ortak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz,

 

 

16.3.     Bir ya da birkaç Yönetim Kurulu üyesine bu madde uyarınca verilecek yetkinin niteliği, süre ve sınırı Yönetim Kurulu karar defterinde açıkça belirtilir,

 

16.4.     Genel Başkan sınırları açıkça belirlenmek suretiyle yetkilerinin bir kısmını yönetim kurulu başkan yardımcılarına veya yönetim kurulu üyelerine devredebilir. Yetki devri, yetkiyi devreden makamın sorumluluğunu kaldırmaz.

 

MADDE – 17.      DENETLEME KURULU

 

 

17.1.     Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir,

 

 

 

17.2.     Denetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer,

 

17.3.     Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir,

 

17.4.     Denetleme Kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na verir,

 

17.5.     Denetleme Kurulu Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği programa göre, derneğe bağlı kurulan şube ve birimleri de denetlemeye yetkilidir,

 

17.6.     Denetim esnasında kendisine yardımcı olmayan şube ve birimlerin yetkilileri hakkında raporlar tanzim ederek, görevlendirmenin sona erdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na teslim ederler,

 

17.7.     Denetleme Kurulu raporlarını Yönetim Kurulu’na elden teslim edeceği gibi taahhütlü posta yoluyla da iletebilir. Raporların taahhütlü postaya verilmesi teslim edildiği anlamını taşır.

 

MADDE – 18.      DİĞER KURUL VE KOMİSYONLAR

 

18.1.     Yönetim Kurulu’nun ihtiyaç görmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile geçici ya da kalıcı

kurul veya komisyonlar kurulabilir,

 

 

18.2.     Kurulmuş olan komisyon ve kurullar Yönetim Kurulu tarafından lağvedilebilir

 

18.3.     Kurul ve komisyonlar Yönetim Kuruluna bağlı çalışır,

 

 

18.4.     Komisyon ve kurullarda görev alacak kişilerin seçimi ve atanması Yönetim Kurulu tarafından yapılır,

 

18.5.     Yönetim Kurulu tarafından kurul veya komisyonların çalışmasına ilişkin esas ve usuller ile kurul ve komisyonların görev sorumluluklarını belirtir yönetmelikler hazırlanarak üyelere tebliğ edilir.

 

18.6.     KURUL VE KOMİSYONLAR

 

Merkez Yönetim Kurulu Dernek faaliyetlerinin gelişerek sürekliliğini sağlamak için aşağıdaki komisyonları ve bunların dışında günün ihtiyaçları doğrultusunda başkaca komisyon ve kurulları kurma ve bu komisyon ve kurullarda görev alacak kişileri seçme ve atama yetkisine sahiptir. İlgili kurul ve komisyonların görev tanımları ve yetki sınırları Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir ve dernek resmi web sitesinden duyurulur, kurul ve komisyon üyelerine de ayrıca tebliğ edilir.

 

18.6.1.   Disiplin Kurulu

 

18.6.2.   Yüksek İstişare Kurulu

 

 

18.6.3.   Teşkilatlanma, Üye Tahkim ve Şubeler Komisyonu

 

 

18.6.4.   AR-GE ve İş Geliştirme Komisyonu

 

18.6.5.   İdari İşler, İnsan Kaynakları ve İstihdam Komisyonu

 

 

18.6.6.   Dış İlişkiler Komisyonu

 

18.6.7.   Bürokratik İlişkiler Komisyonu

 

18.6.8.   Kurumsal İletişim Komisyonu

 

 

18.6.9.   Halkla İlişkiler Komisyonu

 

18.6.10. İktisadi ve Mali İşler ve Yatırım Komisyonu

 

 

18.6.11. Fuar ve Organizasyon Komisyonu

 

18.6.12. Hukuk Komisyonu

 

18.6.13. Akademik Komisyon

 

 

18.6.14. Başkanlar Kurulu

 

18.6.15. Yazılım ve Teknoloji Komisyonu

 

 

18.6.16. Basın Yayın ve Medya Komisyonu

 

MADDE – 19.      ORGANLARA SEÇİLEN ÜYELERİN BİLDİRİMİ

 

Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 iş günü içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetleme ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeler, Genel Kurul sonuç bildirimi formuna yazılarak, bağlı bulunduğu dernekler müdürlüğüne bildirilir.

 

MADDE – 20.      DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 

20.1.     Üyelik aidatları,

 

20.2.     Dernekçe tertiplenen İş Forumları, Zirveler, Fuarlar, Konferanslar, Açılış ve her türlü toplantı faaliyetleri, Yurt İçi ve Yurt dışı geziler, B2B organizasyonlar, Eğitim, sertifika ve İş geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

 

20.3.     Derneğin Tesis Yönetim ve hizmet sektör firmalarına verdiği danışmanlık hizmetinden elde

edilen gelirler,

 

 

20.4.     Ticari kuruluş ve yatırımlardan gelen gelirler ile yapılan etkinliklerden elde edilen gelirler,

 

20.5.     Dernek için dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiler veya kuruluşlardan yasaların uygun gördüğü hallerde ticari ilişkiler den elde edilen gelirler,

 

20.6.     Reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri ve bağışlar

 

 

MADDE – 21.      DEFTER VE KAYIT NİZAMI

 

21.1.     Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve

kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır,

 

 

21.2.     Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir,

 

21.3.     Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır,

 

21.4.     Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir,

 

21.5.     İşletme Hesabı Defteri/Bilanço Esasına göre Defter: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir,

 

21.6.     Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

MADDE – 22.      GELİR VE GİDERLERDE USUL

 

 

22.1.     Dernek gelirleri, derneğin resmi banka hesaplarına havale/eft yoluyla, kredi kartı tahsilat sistemi ile yada elden alındı belgesi ile toplanır, Alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararına istinaden yetkili matbaalarda bastırılarak Yönetim Kurulu tarafından para toplama yetkisi verilmiş kişilerce kullanılır.

 

22.2.     Dernek giderleri kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerde belirtilen hükümleri içermek kaydıyla geçerli bir belgeye dayalı olarak resmi dernek hesaplarından yapılır, Vergi usul Kanunu’na tabi olmayan, yevmiye usulüne göre çalıştırılan kişilere yapılan ödemeler gider pusulası ile kayıt altına alınır. Gider makbuzları Yönetim Kurulu kararına istinaden yetkili matbaalarda bastırılarak kullanılır.

 

22.3.     Üye aidatı veya bağışlarını resmi dernek banka hesabına yatıranların dekontları makbuz yerine geçer.

 

22.4.     Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

MADDE – 23.      DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

 

 

23.1.     Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernekler Tüzüğü’ne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

 

23.2.     Ayrıca Yönetim Kurulu uygun göreceği bir Yeminli Mali Müşavirlik kuruluşuna ve/veya yetkili bir serbest denetim kuruluşuna dernek kayıtlarını denetletebilir. Denetleme

 

 

sonucunda alınan aylık ve yıllık denetim raporları Yönetim Kurulu’na ve Denetleme

Kurulu’na verilir.

 

23.3.     Düzenlenecek aylık çalışma raporları ile yıllık denetim raporları Denetleme Kurulu’nca değerlendirilir. Denetim Kurulu; denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Uygulama Denetleme Kurulu görüşü doğrultusunda yürütülür.

 

23.4.     Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hususlarda Genel Kurul onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler hazırlayabilir.

 

MADDE – 24.      TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

24.1.     Dernek tüzüğünde değişiklik genel kurul kararıyla yapılabilir. Tüzük değişikliğinde genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

24.2.     Tüzük değişikliği kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

 

24.3.     Tüzük değişikliği Olağan yada Olağanüstü Genel Kurul’da toplantı gündemine konulmak

suretiyle yapılır.

 

24.4.     Tüzük değişikliğine esas maddelerle ilgili bilgi üyelere aktarılır.

 

 

24.5.     Gerek görüldüğünde tüzüğün tamamı değiştirilebilir.

 

MADDE – 25.      DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 

 

25.1.     Dernek Genel Kurul’u her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

 

25.2.     Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin oy çokluğu ile verilmesi gerekir. Derneğin feshi Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 30 iş günü içinde Dernekler Müdürlüğü’ne yazı ile bildirilir.

 

25.3.     Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen Derneğin

para, mal ve haklarının tasfiyesi, bu tüzükte ve mevzuatta gösterilen esaslara göre yapılır.

 

 

25.4.     Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Kentsel Tesis Yönetim Derneği” ibaresi kullanılır.

 

25.5.     Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

 

 

25.6.     Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir.

 

25.7.     Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar genel

kurulun takdir edeceği bir vakfa yahut derneğe hibe edilir.

 

25.8.     Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

25.9.     Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

25.10.     Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE – 26.      DERNEĞİN ŞUBELERİ

 

Temsilcilikler, Şubeler ve Bölge Başkanlıkları Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yurt içi ve yurt dışında gerekli yasal işlemler yerine getirilerek Temsilcilikler, Şubeler ve Bölge Başkanlıkları açılır. Temsilcilikler, Şubeler ve Bölge Başkanlıkları istenilen il ve ilçelerde, istenilen sayıda açılabilir.

 

MADDE – 27.      ŞUBELERİN KURULUŞ ŞEKLİ

 

 

27.1.     Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınan en az üç kişinin imzaladığı kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen ek belgeler şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

 

27.2.     Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

 

27.3.     Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

 

27.4.     Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

 

27.5.     Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının

fotokopisi,

 

 

27.6.     Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

 

MADDE – 28.      ŞUBELERİN GENEL KURULA KADAR YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

 

28.1.     Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Şubelerin açılışına izin verildiğinde, şubenin

Genel Kurulu yapılıncaya kadar, faaliyetlerin yürütülmesi için, Genel Merkez Yönetim

 

 

Kurulunca şube açılış bildirisinde adı geçen üyeler arasından, bir Şube Başkanı, bir Sekreter ve bir Muhasip olarak görev yapacak 3 kişilik Geçici Yönetim Kuruluna görev verilir.

 

28.2.     Şube Yönetim Kurulu Genel Merkezden yazılı kuruluş onayını aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde şubenin açıldığını ve kurucu üyelerin kimlik bilgi ve belgelerini, şubenin adresini bağlı bulunduğu Dernekler Müdürlüğü’ne bildirir ve bildirimlerden sonra verilen alındı belgesine istinaden çalışmalarına başlar ve alındı belgesinden bir suretle kuruluş bilgilerini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.

 

MADDE – 29.      ŞUBE ÜYELİĞİ

 

29.1.     Şubelerin de Genel Merkez’de olduğu gibi, Asil Üye, Fahri Üye ve Onursal Üye olmak üzere üç çeşit üyesi vardır. Üyelik şartları aynen Genel Merkez Üyeliği gibidir.

 

29.2.     Şubeler uygun gördüğü üyelerini veya şahısları Onursal Üye olması için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na teklif ederler. Genel Merkez Yönetim Kurulu uygun bulursa teklifleri değerlendirir ve Onursal Üyeliği kabul eder ve onursal üyeliğin onaylandığına dair yazı ve taltiflerini tebellüğ eder.

 

29.3.     Üyelerin hakları, üyelik giriş çıkış ve çıkarılması, Genel Merkez üyelik şartlarının aynısı olup, üye aidatları da aynıdır.

 

29.4.     Şubelerdeki üyelerin ikametgâhları değiştiği takdirde yeni ikametgâhındaki şubeye nakli yapılır. Nakil tarihine kadar hangi şubede kayıtlı ise o tarihe kadar aidatını ödemek kaydıyla nakli yapılır.

 

MADDE – 30.      ŞUBE ORGANLARI

 

30.1.     Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Genel Kurul

şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.

 

30.2.     Yönetim Kurulu 15 (onbeş) asıl ve 7 (yedi) yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek

üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir.

 

 

30.3.     Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan Dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

 

30.4.     Şubeler, tüm üyeleri ile genel merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.

 

 

30.5.     Şube, Olağan Genel Kurul toplantılarını, merkez Olağan Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde Mülki İdare Amirliği’ne ve genel merkeze bildirmek zorundadır.

 

30.6.     Şubelerin Olağan Genel Kurulu, her 3 yılda bir Mart ayı içerisinde, şube Yönetim

Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

30.7.     Şube organlarına ilişkin olarak diğer konularda Genel Merkez organlarına ilişkin tüm

maddeler uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanır.

 

 

MADDE – 31.      DERNEĞİN BORÇLANMASI

 

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde Genel Kurul’ca tespit edilen miktar kadar borçlanabilir.

 

MADDE – 32.      TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN UYGULANMASI

 

İşte bu tüzük 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,5253 sayılı Dernekler Kanunu ve yönetmeliklerine göre hazırlanmıştır. Dernek tüzüğünde mevcut olmayan hüküm, konu ve uygulamalarda, Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu yönetmeliklerde belirtilen hükümler uygulanır.