KENTSEL TESİS YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(TRKTYD)

MADDE-1: DERNEĞİN ADI 

Kentsel Tesis Yönetim Derneği’dir. Kısa adı TRKTYD’ dir.

MADDE-2: DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İstanbul ili olup, Genel Kurul Kararıyla yurt içinde ve yurt dışında Bölge Başkanlıkları, Şubeler ve Birimler açabilir.

MADDE-3: DERNEĞİN AMACI

 • Derneğimizin amacı; Türkiye Cumhuriyetimizin Anayasası, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, ilgili yönetmelik, genelge ve tebliğler doğrultusunda, Tesis Yönetim sektörüne hizmet veren firmaların demokratik düzen içerisinde tesis yönetim, güvenlik, temizlik, kimya-havuz, iş güvenliği, kalite, eğitim, atık, çevre düzenleme, destek yönetim, mali yönetim, hukuk, gıda, organizasyon, temizlik makine ekipmanları, güvenlik makine ekipmanları, sağlık, spor, ulaştırma, tekstil, turizm, enerji, mimarlık, inşaat, gayrimenkul ve AR-GE alanlarında işadamları, üniversiteler, eğitim kurumları, mesleki kuruluşlar ile tesis yönetim firmalarının birlikteliklerini organizasyon, fuar, seminer, konferans, sertifika programları vb. etkinlikler düzenleyerek sağlamak, ticari, sınaî, sosyal ve manevi güç birliği çerçevesinde, teknoloji, sermaye, iletişim, fikir alışverişi koordinasyonunu sağlayarak; zamanın hızlı değişim ve gelişmelerini yakından takip edip, ülkemizdeki tesis yönetim sektörünü, Türk ekonomisini ve istihdamı güçlendirmek amacıyla, hızlı kalkınma projeleriyle daima üst seviyelere yükseltmektir.
 • Derneğimiz, tesis yönetim sektörüne hizmet veren firmalarla geleceğe yürüyen güç olma yolunda, “birlikten güç doğar” anlayışı ile kurucu üyelerinin müşfik gayretleriyle sektöründe yer alan oyuncuları dünya firmalarıyla yarıştıracak bir güç, bir sivil toplum kuruluşu olmayı vizyon edinmiştir.
 • Derneğimizin amaçları arasında; sektör içerisindeki üyelerinin hayallerini ve hedeflerini gerçeğe taşıyarak, sektör içerisindeki firmalarımızı yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek ve ittihatla çalışmalarını sürdürmek de yer almaktadır.
 • Bu bağlamda Derneğimiz, ülkemizdeki tesis yönetim sektörüne hizmet veren firmaların hak ve adalet ölçülerine dayalı serbest ticaret kurallarının yerleşmesi ve sektörümüzün kanun, istihdam, sertifikasyon, insan çevre ve sektör kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek, hem ülkemiz hem de dünya insanlarının faydalanması adına, tüm ekonomik varlıkların en etkin biçimde kullanımı için sürekli olarak verimli ve kaliteli hizmet üretimini, dağıtımını sağlayacak çevreye uyumlu ortamların teşkil edilebilmesini ve rekabet edilebilir halde bulunmasını hedef alan politikaları destekler.
 • Proje, görüş ve önerilerini doğrudan T.C. parlamentosuna, hükümetine ve yabancı devlet yetkililerine ve Türkiye’deki temsilciliklerine, uluslararası kuruluşlara ve basın yayın aracılığı ile kamuoyuna ileterek, sermaye, düşünce, hareket ve faaliyet birliği oluşturur.
 • Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan tüm sivil toplum kurulluşlarıyla, destek ve birliktelik sağlayarak, tesis yönetim sektörüne ve hizmet firmalarına yeni ve etkin projeler üretip, Türk halkına ve ekonomisine yansıtarak, neticede ortaya çıkacak olan sektörel toplumsal bilinç ve becerileri ekonomik faydaya dönüştürecek yapıları oluşturabilir.
 • Derneğimiz, uluslararası iş dünyası ile karşılıklı faydalanma esasına dayalı iş birliği doğrultusunda, ülkemiz tesis yönetim ve hizmet kesiminin rekabet gücünü artırarak, uluslararası ekonomik yapıların karar mekanizmalarına etki ederek veya söz sahibi olarak, ekonomik yapımızın istikrarlı yapısının sağlamlaştırılması yönünde çalışır.
 • Derneğimiz, kuruluş amacı doğrultusunda sektörünü tek çatı altında toplayıp itibarını oluşturacak ve güvenilir itibarla Türkiye geneli, komşu ülkeler, Türki Cumhuriyetler ve Orta doğu başta olmak üzere uluslararası piyasada başarılı olmayı hedeflemiştir.
 • Derneğimizin bir yıl faaliyet sonrası hedefi adını “Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği” (Turkey Urban Facility Management Association) olarak değiştirebilmektir.
 • Toplumumuzun temel kültürel ve manevi değerleri ile beslenmiş, medeni insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, evrensel iş ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı ve verimli işletme modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına destek veren demokratik, çoğulcu ve farklılıklara saygılı bir devlet anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.
 • Küçük ve orta ölçekli Tesis yönetim ve hizmet firmalarımızın iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesini, toplam kalite yönetimi standartlarına uygun çalışmalarını ve bunun neticesinde büyük işletme yapısını kazanmalarını destekleyerek ülkemizin ekonomik büyüklük yapısına katkıda bulunmak.
 • Derneğimiz, kamu yararına çalışan (“K.Y.Ç”) dernek statüsünde olmayı ve 7 bölge, 81 ilde teşkilatlanmayı hedeflemektedir.
 • Derneğimizin amaçları arasında; üyelerimize ve ülkemize faydalı olabilmek, güçlü adımlarla evrensel işlere imza atmak, temsil ettiğimiz Tesis Yönetim sektörünün ve hizmet firmalarının haklarını savunmak, fayda sağlayacak projeler oluşturmak, faydalı işlere imza atmak, istihdam merkezi görevi görmek, sektör problemlerine çözüm bulmak da yer almaktadır.
 • Derneğimiz, Tesis Yönetim ve diğer hizmet firmalarının güç birliği ile sektörümüzün kalkınmasına rol oynayacak en büyük aktör olmayı, girişimci güç ve gönül birliğinden doğan bilinçle üyeleri için yeni zeminler inşa etmeyi, çözüm ortaklığı ile yürüyen sektör işlerinin düzenli bir çatı altında ekonomide saygınlık oluşturacak şekilde gelişmesini hedefler.
 • Derneğimiz sektörünün daha tam oluşmamış veya olgunlaşmamış kollarında öncü faaliyetlerle çözüm odaklı çalışmayı hedefler.
 • Dernek, Sektör ve Site Akreditasyon Denetim Hizmetlerini yapmak için donanım kazanarak bu konuda tek kuruluş haline gelmeyi hedefler.
 • Hukuki ve mali güveni yüksek oluşumlar içerisinde üyelerinin ticaret yapmalarını sağlar.

MADDE-4: DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ

Yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek için Dernek;

 • Sektörel raporlar, araştırmalar ve analizler hazırlayabilir ve yayınlayabilir.
 • Yurt içi ve yurt dışı geziler düzenleyebilir.
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar, seminerler, paneller, açıkoturumlar, konferanslar, kongreler, zirveler, şuralar, fuarlar, eğitim ve B2B organizasyonları vb. etkinlikler düzenleyebilir. Düzenlenen bu tür etkinliklere katılabilir.
 • Basılı ve/veya görsel yayınlar çıkarabilir.
 • Web sitesi kurabilir, web sitesi üzerinden elektronik yayınlar yapabilir, tanıtıcı ve eğitici faaliyetlerde bulunabilir, reklam alabilir ve reklam verebilir.
 • Sosyal lokal ve tesisler açabilir. Amaç ve hizmet konuları için taşınmaz edinebilir, satabilir, kiralayabilir, intifa hakkına sahip olabilir ya da gayrimenkullere ilişkin sair haklar edinebilir veya mükellefiyetler gerçekleştirebilir.
 • Amaç ve hizmete yönelik projeler için iktisadi işletmeler, vakıflar kurabilir. Amacı kapsamında şube açabilir. Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, bu şirketlerin hisselerini mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirebilir. Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla başka derneklere, federasyonlara ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere üye olabilir. Amacını gerçekleştirmeye yönelik uluslararası faaliyetlerde veya işbirliğinde bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir. Komisyon başkanlıkları ve şube kurabilir.
 • İktisadi işletmeler ve kurulacak veya katılım gösterilecek şirketler ve Derneğin amblem ve logosunu taşıyan tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari emtia imal edebilir, ettirebilir ve satabilir.
 • Kanun ve mevzuatın derneklere izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir.
 • Yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, dernek, vakıf, eğitim kurumları, üniversiteler vb. birlik ve kuruluşlar ile ilişkiler kurabilir ve ortak çalışmalar yapabilir.
 • Üyelerinin destek, hibe ve her türlü devlet katkısından yararlanmaları için gerekli çalışmaları yapabilir.
 • Sektörünün teknik ve vasıflı insan ihtiyacını karşılamak adına yurt içinde ve yurt dışında, mevcut eğitim kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir, kendisi de gerekli alanlarda okullar, dershaneler, mesleki kurslar açabilir, işletebilir veya bahsi geçen kuruluşlara ortak olabilir. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulduğu kadar eğitimci, uzman ve sanatkâr çalıştırabilir veya diğer kuruluşlara eğitim için yeteri kadar insan gönderebilir.
 • Yardım amacıyla piyango, balo vs. sosyal faaliyetlerde bulunabilir. Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alabilir ve bağış verebilir. Amaçlarına uygun gördüğü kişilere burslar verebilir.
 • Basın, yayın, kamu kurum ve kuruluşları ve hükümet yetkilileriyle doğrudan iletişim kurabilir.
 • İş dünyasının ve Türk milletinin tarihsel gelişim bilgilerini, kültürel ve manevi değerlerini, milli ve manevi şahsiyetlerini korumak, tanıtımını yapmak, gelecek kuşaklara gerçek bilgiler bırakmak için, gerçek ve bilimsel tarafsızlığa sahip bilgi birikimleri oluşturmak, bu hizmetlerin yapıldığı, müze, arşiv, kütüphane, okuma salonları, etüt merkezleri gibi yerlere yardımda bulunabilir, ilim araştırma ve arşiv hizmetleri yapabilir.

MADDE – 5: DERNEĞİN KURUCULARI:

Dernek kurucularının ad, soyad ve meslek bilgileri aşağıda listelenmiştir:

ADI VE SOYADI MESLEK T.C. KİMLİK NO

MADDE – 6: ÜYELİK ŞARTLARI

Derneğin amaçlarını kabul eden, T.C. vatandaşı olup, medeni haklarını kullanma ehliyetine haiz ve 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş, Tesis Yönetim firmaları Kurucuları, Hizmet firmaları kurucuları, Güvenlik, Temizlik, Kimya-havuz, İş güvenliği, kalite, eğitim, atık, çevre düzenleme, destek yönetim, mali yönetim, hukuk, gıda, organizasyon, temizlik makine ekipmanları, güvenlik makine ekipmanları, sağlık, spor, ulaştırma, tekstil, turizm, enerji, mimarlık, inşaat, gayrimenkul, AR-GE ve organizasyon sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile iş adamı, iş kadını, akademisyen, kamu ve özel sektör çalışanları, sektörel ticari, zirai, iktisadi işletme sahipleri, gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, derneğe üye olmak için yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Ancak;

 1. a) Kötü şöhret sahibi olanlar;
 2. b) Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar;
 3. c) Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar,

Derneğe üye olamazlar.

Üye olabilme koşullarını taşıyan ve Derneğe üye olmak isteyenler Dernekçe hazırlanmış başvuru formunu doldurup, özgeçmişlerini, kendisinin 3 adet fotoğrafını, sabıka kaydını, nüfus hüviyet cüzdanının noter onaylı örneğini ve oturduğu yer belgesini de ekleyerek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na veya Dernek Merkezi’ne verir. Eksik belgelerle yapılan başvuru geçersiz sayılır.

Üyelik isteminin işleme konulabilmesi için, başvuru formunun en az iki asil üye tarafından imzalanması gerekir.

Başvuru, Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde karara bağlanır, kabul veya ret kararı ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Üyeliğe kabul edilen kişi, kabul kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde o yıl için belirlenen yıllık aidat bedelinin tamamını üyeliğe kabul bedeli olarak öder. Yıl içerisinde yapılan üyeliklerde, üye kabul tarihi dikkate alınarak yıl sonuna kadar olan  yıllık aidat bedelinin tamamı giriş aidat bedeli olarak ödenir, ayrıca yıllık aidat bedeli tahsil edilmez. Ödeme yapılmaması halinde üyeliğe kabul kararı kendiliğinden kalkar ve üyelik gerçekleşmez.

Reddedilen bir başvuru için ancak üzerinden bir yıl geçtikten sonra yukarıda belirtilen koşullarla yeniden üyelik işlem talebinde bulunulabilir.

Yönetim Kurulu her başvuru sahibini tüm şartları taşısa dahi üyeliğe kabul etmek mecburiyetinde değildir. Üyeliğe kabul de Yönetim Kurulu, tam yetkilidir. Bu konuda Yönetim Kurulu, tüzük ve mevzuata uygun olmak kaydıyla yönetmelikler ve/veya ilave yönergeler hazırlayamaya yetkilidir.

MADDE – 7: ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğin Asil Üye, Fahri Üye ve Onursal Üye olmak üzere 3 çeşit üyesi vardır:

 1. Asil Üye:

Üyeliğin getirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanabilecek özel veya tüzel kişiler, gereken şartları yerine getirmek kaydıyla derneğe asil üye olabilir ve dernek organlarına seçilme ve seçme hakkına sahip olurlar. Yükümlülükleri ise, oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, dernek gaye ve faaliyetlerine uygun olarak gereken gayreti göstermek ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmeye çalışmak, ilkelerini içerir. Asil üyeler yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir. Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Asil üye oyunu bizzat kullanır, vekalet veremez.

 1. Fahri Üye:

Derneğin gaye ve hizmet konularında amacına ulaşabilmesi için, uzaktan ve yakından, maddi manevi, fikri ve bedeni hizmet ve yardımda bulunan, insanlığa, bilime, topluma hizmet etmiş tüzel ve özel kişilere, Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunduğunda, Fahri Üyelik unvanı verilir. Fahri Üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Sadece dinleyici olarak müzakereleri takip için Genel Kurul toplantılarına katılabilirler ve öneride bulunabilirler. Fahri Üyeler aidat vermekle yükümlü değildirler. İstedikleri zaman istedikleri kadar aidat verebilirler. Fahri üyelik için ikametgâh şartı, il içi ve il dışı şartı aranmaz. Derneğin hizmetleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda ve halkla ilişkilerde, sosyal hizmetlerde görev alabilirler.

 1. Onursal Üye:

Derneğimize çok faydalı hizmetlerde bulunan ve/veya uluslararası ödül alan özel ve tüzel kişiler, derneğimize onursal üye kabul edilebilirler. Üyelerimiz arasından kendi işi veya mesleğinde başarı elde ederek yurt içinde ve yurt dışında ödüllendirilen ve takdir edilen şirketler veya temsilcileri ile ilgili Genel Kurulca, Yönetim Kurulu’na teklif sunulur ve onursal üyelik kararı verilir. Ancak Genel Kurul, bu yetkiyi Yönetim Kurulu’na devredebilir. Dernek dışından Onursal Üye olarak kabul edilen kişiler, Üyeler aidat vermekle yükümlü değildirler ve sadece dinleyici olarak müzakereleri takip için Genel Kurul toplantılarına katılabilirler ve öneride bulunabilirler.

MADDE – 8: ÜYELİK AİDATI

Dernek üyelerinin  aidatları, yıllık 2.400,00-TL (İkiBinYüzTürkLirası)’dir. Yönetim Kurulu üyeleri de yıllık aidat bedelini aynı miktarda ödemekle mükelleftir. Ancak derneğe katkı sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu’nda görev alan üyeler bir dönem (3 yıl) için geçerli olmak üzere bir defaya mahsus 5.000,00-TL (BeşBinTürkLirası) yıllık aidat ücretine ek aidat ödeyeceklerdir. Aynı üyelerin Genel Kurul tarafından tekrar Yönetim Kurulu’na seçilmeleri halinde bir defaya mahsus 5.000,00-TL (beşbinTürkLirası) yıllık aidat ücretine ek aidat ödemesi yapılması gerekmektedir. Yönetim Kurulundan istifa edilmesi halinde ek aidat miktarı geri ödemesi yapılmaz.

Yıllık üyelik aidat bedelleri her yılın Ocak ayının ilk gününde peşin olarak ödenir. Yönetim Kurulu, seçilmiş oldukları kendilerine bildirildikten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilk yıl için yıllık aidat bedeli ve ek aidat bedelinin peşin olarak öder, kalan yıllar için ise Ocak ayının ilk günü aidat bedeli için peşin ödeme yaparlar. Aidat bedelleri, Genel Kurul toplantısında, günün şartları ve derneğin menfaatleri dikkate alınarak arttırılabilir veya azaltılabilir.

Aidat bedelleri, her yılın ocak ayının ilk haftasında Dernek hesaplarına yıllık ve peşin olarak ödenir.

Üye, kendi isteği üzerine daha fazla aidat taahhüt edebilir ve ödeyebilir.

MADDE – 9: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyeler kendi hür iradeleri ile üyelikten ayrılma kararını verebilirler. Ayrılma kararı Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Çıkan üyenin ayrılma kararını Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmesinin ardından en geç 15 (on beş) gün içerisinde birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek malvarlığına bir zarar söz konusu ise tazmin etmesi zorunludur.

Kendi isteği ile üyelikten ayrılan kişi, derneğe yapmış olduğu ayni ve nakdi, maddi ve manevi her türlü haklarından feragat etmiş sayılır, dernek üzerinde herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

MADDE -10: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ÜYENİN İTİRAZ HAKLARI

 1. Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici harekette bulunanların,
 2. Tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananların,
 3. Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenlerin,
 4. Üyelik formunda gerçekliğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunanların,
 5. Yönetim Kurulu’nun verdiği görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin
 6. Dernekteki görevini ve/veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin eden, kendisine verilmiş olan görevleri kasten yapmayan veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymayanların,
 7. Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkanların,
 8. Dernek organlarında görevlileri, kurulları ve komitelerdeki üyeleri küçük düşürücü harekette ve kötü zan altında bırakacak, mesnetsiz söz ve davranışlarda bulunanların,
 9. Dernek tüzüğüne yönetmeliklere ve kurullarca alınmış kararlara uymayanların,
 10. Yazılı ihtara rağmen 30 (otuz) gün içinde en az bir yıllık aidat borcunu ödemeyenlerin üyelik kaydı Yönetim Kurulunca derhal silinir.

Üyenin sadece üyeliği sona erdiren sebeplerin gerçekleşmemiş bulunduğu sebebine dayanarak 30 gün içerisinde itiraz etme hakkı mevcuttur. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın reddi halinde Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler. Haklarında çıkarılma kararı verilmiş olan üyeler derneğe Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üye olabilir.  Hangi nedenle olursa olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.

MADDE–11: DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları aşağıdaki gibidir

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

MADDE- 12: GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI VE ŞEKLİ

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere, iki türlü toplanır:

 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı:

Genel Kurul, tüzük hükümleri kapsamında üç yılda bir Haziran ayında Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte Genel Kurula katılma hakkı bulunan kişilerin iştiraki ile toplanır.

 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu ve/veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördükleri hallerde veya Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan asil üyelerin 1/5’nin yazılı istekleri üzerine yapılır. Olağanüstü toplantıda gündeme eklenmedikçe organ seçimine gerek olmayıp, tüzük değişikliği, gelir gider durumları, dernek menfaatleri veya faaliyetler gibi ilgili konular görüşülerek karara bağlanır.

MADDE-13: ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan ederek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da aynı yöntemlerle belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Genel Kurul’un ikinci toplantısının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE-14: TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri ile eğer tüzel kişi temsilcisi ise bunu kanıtlar belge, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul’a katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesinde isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

MADDE -15: TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Olağan ve Olağanüstü Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının ertelenir. Bu halde ise çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Gündeminde tüzük değişikliği olan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin üçte ikisinin, gündeminde derneğin feshi hali olan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul ise genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

MADDE –16: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden en az onda birinin isteği üzerine toplantı başlangıcında gündeme ek madde eklenebilir.

MADDE – 17: GENEL KURUL’UN GÖREVİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’da görüşülür, Genel Kurul üyelerince karara bağlanır:

 1. Dernek organlarını seçer,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilme teklifini inceler ve karara bağlar,
 3. Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşür ve karar verir.
 4. Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek, aynen veya değiştirilerek kabul eder,
 5. Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar verir.
 6. Derneğin öğrencilerle alakalı maddi ve manevi her türlü ihtiyaçları hakkında karar verir.
 7. Derneğin feshine ve isim değişikliğine karar verir.
 8. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen, yurt içi ve yurt dışındaki yetkilerini, mevzuatta aksi belirtilen haller saklı kalmak kaydıyla, Genel Merkez Yönetim Kurulu’na geçici veya sürekli olarak devredebilir.
 9. Gelecek dönemlere ait bütçe planını görüşür, yeterli ödenekleri karara bağlar veya değiştirir.
 10. Üye aidatlarının artırılması veya azaltılmasına karar verir.
 11. Dernekçe yapılması gereken maddi ve manevi yardımların, ekonomi ve iş dünyası ile ilgili faaliyetlerin yapılması konularını görüşüp karara bağlanması ile Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verir,
 12. Dernekler kanununda yazılı yetkileri kullanır.
 13. Genel Sekreter ataması ve ücretli çalışanların istihdamı ile ilgili teklifleri değerlendirir veya Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verir.

Genel Kurul’da kararlar çoğunluk sistemi ile alınır ve her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır. Kararlar tüzükte aksi belirtilmedikçe ya da genel kurulca aksi yönde karar alınmadıkça açık oy ile verilir. Gündem maddeleri ve öneriler açık oyla yapılır ve oy çokluğu karar almaya yeterlidir. Ancak yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelik seçimleri gizli oy ve açık tasnifle yapılır. Tüzük değişikliği için Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte ikisinin derneğin feshi kararı için ise üçte ikisinin onayı şarttır. Genel Kurulda sadece aidat borcu olmayan üyeler oy kullanabilir.

MADDE- 18: GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Yönetim Kurulu, 25 asil ve 7 yedek üye olarak, Genel Kurul tarafından üç yıllık görev süresi için faal üyeler arasından gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri yapacakları ilk toplantıda, kendi arasında açık oyla bir Başkan, 3 (üç) Başkan Yardımcısı, bir Muhasip Üye seçer. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve sayıda, “As Başkanlık” ihdas edebilir ve bu sıfatı üyelerden birine veya birkaçına kullandırabilir. Yönetim Kurulu, yukarıda sayılanlar dışında da ayrıca bir görev ayrımına gidebilir. 

Yönetim Kurulu’na aday olmak isteyen üyeler, Genel Kurul’dan önce Yönetim Kurulu’na veya Genel Kurul toplantı sırasında Divan Kurulu’na Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak aday başvuru formunu usulüne uygun şekilde doldurarak iletir ve adaylıklarını bildirirler. Adaylık bildirimi, aday bir üye tarafından diğer 24 adayın ve 7 yedek üye adayın da ismi ve üyelik bilgileri bildirilecek şekilde yapılır. Yedek üye adayları belirtilirken üyelerin yedeklik sırası da açıkça belirtilmek zorundadır. Genel Kurul’da seçim bu tek listeler üzerinden yapılır. 

Yönetim Kurulu’na; Başkan, bulunmadığı takdirde Başkan’ın görevlendireceği bir başkan yardımcısı başkanlık eder. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde 30 gün içerisinde sırası ile yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkan’ın oyu iki oy sayılır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır ve yerine ilk sıradaki yedek üye atanır. Yönetim Kurulu yılda en az 5 kez toplanır. Yönetim Kurulu, Başkan’ın öngöreceği yer ve saatte toplanır. Görüşülecek gündem başkan tarafından belirlenir. Gündem ile toplantının yer ve saati Yönetim Kurulu üyelerine en az 5 gün önceden iletişim araçlarıyla veya Başkan’ın uygun göreceği bir başka yolla bildirilir. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Dernek faaliyetleri için kurulan komisyonlara yardımcı olmak,
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve Genel Kurul’a bilgi vermek.
 4. Dernek tüzüğü, yasa ve mevzuat ve yasalar doğrultusunda faaliyetler yapmak.
 5. Genel Kurul’un kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmak.
 6. Dernekler Müdürlüğü ve Mülkiye Amirliği’nden gelen emir ve mevzuatları yerine getirmek.
 7. Faaliyetlerin gerçekleşmesinde yeteri kadar üye veya eleman görevlendirmek,
 8. Derneğe yer temin etmek, gerekli konularda Genel Merkez kuruluna önerilerde bulunarak yetki almak.
 9. Üye artışları için gayret etmek veya üyelikten çıkartmak, aidat tahsil etmek, gelirlerin artırılması için derneğin yetkili olduğu faaliyetleri yapmak, yaptırmak.
 10. Yönetim Kurulu Asil Üyeleri’nden her hangi bir sebeple boşalma olduğunda, yedek üyelerden sırasıyla yazılı olarak asil üyeliğe çağırmak. Verilen sürede gelmeyen yedek üyenin yerine sırasıyla diğer üyeler çağırmak.
 11. Merkez Üyelerini Bölge Başkanlığı, Şube üyelerini kayıtlarını tutarak bilgi oluşturmak ve Genel Kurul’a sağlıklı üye listesi hazırlamak,
 12. Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplantı için yeterlidir. Kararlar oybirliği ile veya oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
 13. Dernek adına yurt içinde ve yurt dışında Bölge başkanlığı, şube, temsilcilik, birim, açılmasına karar verir, buralarda çalışacak personeli alır, çıkarır, ücretlerini tespit edip verir, çalıştırır, kadro tahsis eder, bu hususlarda yönetmelik hazırlar ve uygular.

Dernek Genel sekreterlik biriminin görev, yetki ve sorumlulukları, mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca düzenlenir. Yönetim Kurulu kararıyla işe alınan genel sekreter ve yardımcılarının mali,  yönetsel görev ve yetkileri ve özlük hakları ile ücretleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Yönetim Kurulu’na huzur hakkı verilip verilmeyeceği, verilecekse tutarı Genel Kurul tarafından görüşülerek karara bağlanır.

MADDE- 19: TEMSİL VE İLZAM

Tüzük’teki yetkilere dayanarak derneği Yönetim Kurulu temsil eder.

Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetkilerinden bir bölümünü kullanma yetkisi verebilir. Bu durum Yönetim Kurulu’nun ortak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bir ya da birkaç Yönetim Kurulu üyesine bu madde uyarınca verilecek yetkinin niteliği, süre ve sınırı Yönetim Kurulu karar defterinde açıkça belirtilir.

Genel Başkan sınırları açıkça belirlenmek suretiyle yetkilerinin bir kısmını yönetim kurulu başkan yardımcılarına veya yönetim kurulu üyelerine devredebilir. Yetki devri, yetkiyi devreden makamın sorumluluğunu kaldırmaz.

MADDE– 20: DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Denetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Diğer hususlarda ise Yönetim Kurulu’nun seçimine ilişkin hükümler niteliği uygun düştüğü ölçüde uygulama alanı bulur.

Bu kurul, denetleme görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na verir. Denetleme Kurulu Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği programa göre, derneğe bağlı kurulan şube ve birimleri de denetlemeye yetkilidir. Denetim esnasında kendisine yardımcı olmayan şube ve birimlerin yetkilileri hakkında raporlar tanzim ederek, görevlendirmenin sona erdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na teslim ederler. Taahhütlü olarak postaya vermek teslim sayılır.

MADDE – 21: DİĞER KURUL VE KOMİSYONLAR:

Kurul ve komisyonlar Yönetim Kuruluna bağlı çalışır. Yönetim Kurulu’nun ihtiyaç görmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile geçici ya da kalıcı kurul veya komisyonlar kurulabilir. Kurulmuş olan komisyon ve kurullar lağvedilebilir. Komisyon ve kurullarda sadece asil üyeler görev alabilir. Görev alacak asil üyelerin seçimi Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelik çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu tarafından kurul veya komisyonların çalışmasına ilişkin esas ve usuller ile kurul ve komisyonların görev sorumluluklarını belirtir yönetmelikler hazırlanarak üyelere tebliğ edilir.

KURUL VE KOMİSYONLAR

Yüksek İstişare Kurulu

Teşkilatlanma Üye Tahkim Ve Şubeler Komisyonu

AR-GE ve İş Geliştirme Komisyonu

Sektör Kuralları ve İstihdam Komisyonu

Dış İlişkiler ve Bürokratik İşler Komisyonu

Medya, İletişim Ve Sosyal İşler Komisyonu

Mali İşler ve Yatırım Komisyonu

Fuar ve Organizasyon Komisyonu

Hukuk Komisyonu

Başkanlar Kurulu

Akademik Kurul

MADDE – 22: ORGANLARA SEÇİLEN ÜYELERİN BİLDİRİMİ

Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 iş günü içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetleme ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeler, Genel Kurul sonuç bildirimi formuna yazılarak, bağlı bulunduğu dernekler müdürlüğüne bildirilir.

MADDE – 23: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. Üyelik aidatı
 2. Dernekçe tertiplenen İş Formları, Zirveler, Fuarlar, Konferanslar, Açılış ve her türlü toplantı faaliyetleri, Yurt İçi ve Yurt dışı geziler,B2B organizasyonları, Eğitim sertifika ve İş geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
 3. Derneğin Tesis Yönetim ve hizmet sektör firmalarına verdiği danışmanlık hizmetinden elde edilen gelirler.
 4. Ticari kuruluş ve yatırımlardan gelen gelirler ile yapılan etkinliklerden elde edilen gelirler.
 5. Dernek için dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiler veya kuruluşlardan yasaların uygun gördüğü hallerde ticari ilişkiler den elde edilen gelirler.
 6. Reklam gelirleri.

MADDE – 24: DEFTER VE KAYIT NİZAMI

Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

MADDE – 25: GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılan alındı belgesi yetkili matbaalarda bastırılarak, kendisine para toplama yetkisi verilen kişiler tarafından kullanılır.

Üye aidatı veya bağışlarını banka hesabına yatıranların dekontları makbuz yerine geçer.

Giderler kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerde belirtilen hükümleri içermek kaydıyla geçerli belgeye dayalı olarak yapılır.

MADDE – 26: DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernekler Tüzüğü’ne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu uygun göreceği bir Yeminli Mali Müşavirlik kuruluşuna Dernek kayıtlarını denetletir ve denetleme sonucunda alınan aylık ve yıllık denetim raporları Yönetim Kurulu’na ve Denetleme Kurulu’na verilir. Düzenlenecek aylık çalışma raporları ile yıllık denetim raporları Denetleme Kurulu’nca değerlendirilir. Denetim Kurulu; denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Uygulama Denetleme Kurulu görüşü doğrultusunda yürütülür.

Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hususlarda Genel Kurul onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler hazırlayabilir.

MADDE – 27: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak üzere ilgili maddede belirtilen süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak hazırlanarak Genel Kurul’a sunulur. Tüzük değişikliğine esas maddelerden üyeler bilgilendirilir. Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3’sinin oy çokluğu ile alınır. Tüzüğün gerek görüldüğünde tamamı da değiştirilebilir.

MADDE – 28: DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Dernek Genel Kurul’u her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 3/2’sinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 3/2 oy çokluğu ile verilmesi gerekir. Derneğin feshi Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 30 iş günü içinde Dernekler Müdürlüğü’ne yazı ile bildirilir.

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, bu tüzükte ve mevzuatta gösterilen esaslara göre yapılır.

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “tasfiye halinde ……. Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar genel kurulun takdir edeceği bir vakfa yahut derneğe hibe edilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE – 29: DERNEĞİN ŞUBELERİ

Derneğin Genel Merkez Genel Kurulu’nca Bölge Başkanlıkları ve şube açılışı için, Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmiş ise bu yetkiye istinaden Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yurt içi ve yurt dışında gerekli yasal işlemlerini yerine getirerek şubeler açılır. Bölge Başkanlıkları ve Şubeler istenilen il ve ilçelerde açılabilir.

MADDE – 30: ŞUBELERİN KURULUŞ ŞEKLİ

Genel Kurul’ca yetki verilen Yönetim Kurulu’nun yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı Kuruluş Bildirimini ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.

 1. a) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

b)Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

 1. c) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
 2. d) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,
 3. e) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

 Şubelerin Genel Kurula Kadar Yapması Gereken İşlemler:

Genel Kurulca Şubelerin açılışına izin verildiğinde, şubenin Genel Kurulu yapılıncaya kadar, faaliyetlerin yürütülmesi için, Genel Merkez Yönetim Kurulunca şube açılış bildirisinde adı geçen üyeler arasından, bir Şube Başkanı, bir Sekreter ve bir Muhasip olarak görev yapacak 3 kişilik Geçici Yönetim Kuruluna görev verilir.

Şube Yönetim Kurulu Genel Merkezden yazılı kuruluş onayını aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde şubenin açıldığını ve kurucu üyelerin kimlik bilgi ve belgelerini, şubenin adresini bağlı bulunduğu Dernekler Müdürlüğü’ne bildirir ve bildirimlerden sonra verilen alındı belgesine istinaden çalışmalarına başlar ve alındı belgesinden bir suretle kuruluş bilgilerini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.

MADDE – 31: ŞUBE ÜYELİĞİ

Şubelerin de Genel Merkez’de olduğu gibi, Asil Üye, Fahri Üye ve Onursal Üye olmak üzere üç çeşit üyesi vardır. Üyelik şartları aynen Genel Merkez Üyeliği gibidir. Şubeler uygun gördüğü üyelerini veya şahısları Onursal Üye olması için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na teklif ederler. Genel Merkez Yönetim Kurulu uygun bulursa teklifleri değerlendirir ve Onursal Üyeliği kabul eder ve onursal üyeliğin onaylandığına dair yazı ve taltiflerini tebellüğ eder.

Üyelerin hakları, üyelik giriş çıkış ve çıkarılması, Genel Merkez üyelik şartlarının aynısı olup, üye aidatları da aynıdır. Şubelerdeki üyelerin ikametgâhları değiştiği takdirde yeni ikametgâhındaki şubeye nakli yapılır. Nakil tarihine kadar hangi şubede kayıtlı ise o tarihe kadar aidatını ödemek kaydıyla nakli yapılır.

MADDE – 32: ŞUBE ORGANLARI;

Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Genel Kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu onbeş asıl ve yedi yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan Dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır. Şubeler, tüm üyeleri ile genel merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir. Şube, Olağan Genel Kurul toplantılarını, merkez Olağan Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde Mülki İdare Amirliği’ne ve genel merkeze bildirmek zorundadır. Şubelerin Olağan Genel Kurulu, her 3 yılda bir Mart ayı içerisinde, şube Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şube organlarına ilişkin olarak diğer konularda Genel Merkez organlarına ilişkin tüm maddeler uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanır.

MADDE – 33: DERNEĞİN BORÇLANMASI

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde Genel Kurul’ca tespit edilen miktar kadar borçlanabilir.

MADDE – 34: TÜRK MEDENİ KANUNUN UYGULANMASI

İşte bu tüzük 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,5253 sayılı Dernekler Kanunu ve yönetmeliklerine göre hazırlanmıştır. Dernek tüzüğünde mevcut olmayan hüküm, konu ve uygulamalarda, Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu yönetmeliklerde belirtilen hükümler uygulanır.

MADDE – 35: GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Geçici yönetim kurulu üyeleri ile bu kişilerin görev ayrımları şu şekildedir:

BAŞKAN                              : SUAT SANDALCI

BAŞKAN YARDIMCISI  : ELİF SOYADI

ÜYE                                       : BERKAY SARIGAN

ÜYE                                       : ADI SOYADI

ÜYE                                       : ADI SOYADI

ÜYE                                       : ADI SOYADI

ÜYE                                       : ADI SOYADI